• Het leukste aanbod

  • Alles in eigen beheer

  • Laagste prijs garantie

  • Eigen gidsen

  • Eigen restaurants

  • vanaf 2001 actief

  • Dagje Volendam VVV en iDeal betalingen

Disclaimer

Algemene voorwaarden van Dagjevolendam.nl

Definities
Onder opdrachtgever wordt verstaan ieder die gebruik maakt van diensten en/ of een overeenkomst is aangegaan met Dagjevolendam.nl.
Met partners worden alle bedrijven bedoeld waarmee Dagjevolendam.nl samenwerkt.
In de voorwaarde betekent evenement een gebeurtenis voor een selecte groep mensen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en afspraken die gemaakt worden tussen de opdrachtgever en Dagjevolendam.nl. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze voorafgaand aan het uitje of het evenement schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Programma
Alle besproken programma-onderdelen, programma-tijden en samenstellingen van culinaire arrangementen zijn indicatief en hiervan kan worden afgeweken. In geval van onvoorziene omstandigheden kan een reservering ten alle tijden worden geannuleerd of in overleg met opdrachtgever worden veranderd. Bij annulering door Dagjevolendam.nl  wordt het reeds betaalde binnen 30 dagen gerestitueerd.

Voor sommige activiteiten geldt een minimale deelname. Wanneer de groep kleiner is, zal het minimale bedrag voor de minimale deelname worden berekend. Bijvoorbeeld: minimale deelname is 8 personen en de groep bestaat uit 6 personen, dan zal er voor 8 personen worden berekend.

Opdrachtuitvoering en informatieverstrekking
Een offerte is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever aan Dagjevolendam.nl verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat er voor de opzet en uitvoering essentiële informatie aan ons heeft verstrekt. Dagjevolendam.nl zal de opdracht naar het beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van de opdrachtgever, uitvoeren. Dagjevolendam.nl kan wijzigingen aanbrengen in het programma, hierover zal eerst overleg plaatsvinden met de opdrachtgever.
Tijdens de uitvoering van het evenement geeft de opdrachtgever geen opdrachten aan derden zonder toestemming of overleg met Dagjevolendam.nl.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat vooraf aan het evenement alle persoonsgegevens, documenten en gegevens over groepsgrootte die nodig zijn voor het goed uitvoeren van de opdracht tijdig in het bezit zijn van Dagjevolendam.nl. Alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens worden met discretie behandeld. De gegevens worden afgezien van verstrekking aan onze partners bij wie het evenement zal plaatsvinden - niet aan derden ter beschikking gesteld, noch voor andere doeleinden gebruikt. 

Bezoekgegevens
Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze gegevens tot personen kunnen worden herleid. Het gaat om het bijhouden van gegevens zoals de meest geraadpleegde pagina’s of producten, met het doel de inrichting van de site te optimaliseren.

Annuleringen en wijzigingen
Annuleringen en wijzigingen kunnen uitsluitend per brief of e-mail worden verwerkt.
Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden er per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen:
A. Bij annulering meer dan drie maanden voor het tijdstip dat het programma zou moeten aanvang, worden naast de reserveringskosten 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
B. Bij annulering meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip 15% van het totaalbedrag met een minimum van 40,00 per groep.
C. Bij annulering meer dan één maand voor bedoeld tijdstip 30% van het totaalbedrag.
D. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip 75% van het totaalbedrag.
E. Bij annulering binnen 7 dagen voor bedoeld tijdstip 100% van het totaalbedrag.

De reservering kan door de klant worden gewijzigd indien en voor zover dit mogelijk is. Vermindering in het aantal personen binnen een marge van 10%, kan de klant kosteloos aan ons doorgeven tot uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van het programma. Dit laatst bekende aantal wordt in rekening gebracht, ook als er op de dag zelf minder deelnemers blijken te zijn dan opgegeven. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen toegepast.

Prijzen en kosten
Alle kosten zijn inclusief B.T.W. tenzij anders vermeld.
De kosten vermeld op de website zijn inclusief alle activiteiten, maar exclusief vervoer en dranks, tenzij anders vermeld. 

Prijsopgaven worden gedaan op basis van de huidige prijzen op het tijdstip van de offerteaanvraag.
Dagjevolendam.nl behoudt zich het recht voor om plotselinge prijsstijgingen van derden door te berekenen aan de opdrachtgever.

Betalingen
De opdrachtgever zal bij of na onze bevestiging van de reservering een factuur ontvangen per post en/of per e-mail (PDF), welke tenzij anders vermeld - binnen 14 dagen na factuurdatum dient te zijn voldaan.

Bij boekingen geldt dat betaling dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum, en dat de totale verschuldigde betaling in ieder geval uiterlijk drie dagen voor het evenement door ons dient te zijn ontvangen. Eventueel meerverbruik tijdens het evenement of uitje zelf, dient op de dag van het uitje ter plaatse te worden voldaan. Wanneer er door Dagjevolendam.nl geen betaling is ontvangen binnen de hiervoor genoemde termijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
De opdrachtgever is vanaf dat moment de wettelijke rente aan Dagjevolendam.nl verschuldigd. Bovendien is Dagjevolendam.nl op dat moment gerechtigd verdere uitvoering te staken en het evenement te annuleren. Eventuele aanvullende of vervangende kosten ter annulering van het evenement zullen bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Alle gemaakte buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten van een incassobureau, deurwaarder en/of advocaat, die Dagjevolendam.nl maakt als gevolg van het niet-nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever, komen met een minimum van 15% van de openstaande vordering ten laste aan de opdrachtgever. Tevens zal in een eventuele rechterlijke procedure betaling door de opdrachtgever gevorderd worden van alle kosten van deze procedure, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer en/of een deurwaarder.

Deelname
Deelname aan de activiteiten die georganiseerd zijn door Dagjevolendam.nl is vrijwillig. Dagjevolendam.nl mag deelnemers die bedreigend, agressief, gewelddadig of ander onprettig gedrag vertonen weigeren van deelname of tijdens een activiteit uitsluiten van deelname, zonder dat hierdoor recht op restitutie van (een deel van) het betaalde ontstaat.

Rechten van intellectuele of industriële eigendom van Dagjevolendam.nl
Dagjevolendam.nl beroept zich nadrukkelijk op het gestelde in artikel 1 Auteurswet en doet geen afstand van de in dat artikel genoemde rechten. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de websites van Dagjevolendam.nl en op foldermateriaal en ander ter beschikking gesteld beeldmateriaal, zulks in de ruimste zin van het woord, berusten uitsluitend bij Dagjevolendam.nl. Het is niet toegestaan de websites en ander door Dagjevolendam.nl ter beschikking gesteld beeld en/of foldermateriaal, of gedeeltes daarvan te verveelvoudigen of daarvan kopieën te vervaardigen. 

Aansprakelijkheid en schade
Alle deelnemers aan activiteiten georganiseerd door Dagjevolendam.nl nemen vrijwillig en op eigen risico deel aan alle georganiseerde activiteiten. Alle deelnemers aan activiteiten georganiseerd door Dagjevolendam.nl zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de activiteiten. Deelnemers die zich niet geschikt achten voor deelname aan specifieke activiteiten dienen dit te melden aan de betreffende activiteitenbegeleider. Deelnemers met gezondheidsklachten dienen dit vooraf te melden aan de betreffende activiteitenbegeleider.

Dagjevolendam.nl is niet verantwoordelijk voor materiële schade, schade als gevolg van opgelopen letsel en schade ten gevolge van overlijden, die ontstaat door deelneming aan activiteiten georganiseerd door Dagjevolendam.nl en/of partners. Schade die ontstaat door gebruik van materialen tijdens de activiteiten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Dagjevolendam.nl en/of partners. 

Klachten
Ondanks zorgvuldige planning en organisatie kan de opdrachtgever een klacht hebben. Deze dient schriftelijk (per post/e-mail) binnen 10 werkdagen na de activiteit aan ons kenbaar gemaakt te worden, waarna Dagjevolendam.nl een ontvangstbevestiging zal sturen. Er zal informatie ingewonnen worden bij uitvoerende partners. Binnen 10 werkdagen zal er een reactie verstuurd worden naar de opdrachtgever. De verdere stappen die ondernomen worden zijn afhankelijk van de klacht en de situatie.


Beeldrecht
Het maken van een kopie door middel van fotokopie, printscreen, of enige andere duplicatie van onze website of delen daarvan is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons!

Wilt u meer informatie

Heeft u vragen? Of kunt niet helemaal vinden wat u zoekt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of bel 0299 - 242029.